Disclaimer TOET wonen

DISCLAIMER

1. Disclaimer 
In deze disclaimer wordt verstaan onder:
  • de eigenaar of beheerder: de eigenaar of beheerder van de website en van het bedrijf TOET wonen;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • jij: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in de website aanwezige inhoud.
Welkom op mijn website www.toetwonen.nl. Door het bezoeken van mijn website stem je automatisch in met deze disclaimer. Mocht je niet instemmen met (een specifiek onderdeel van) deze disclaimer, dan verzoek ik je deze website niet te bezoeken, maar met mij contact op te nemen, zodat ik je mogelijk verder van dienst kan zijn.
 
2. Intellectueel eigendom Website 
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van deze website onder het intellectuele eigendomsrecht van TOET wonen. Dit omvat tekst, beeldmateriaal, evenals, zonder uitzondering, alle andere inhoud op deze website.

Het is toegestaan om deze website te bezichtigen, te downloaden, te printen en door te sturen aan anderen, zo lang het niet voor commerciële doeleinden is. Mocht je deze website voor commerciële doeleinden willen gebruiken, dan verzoek ik je met mij contact op te nemen.

Wat ik niet op prijs stel (en daarom niet is toegestaan):

  • Het her publiceren van (delen van) deze website, zelfs indien dit voor andere websites moge zijn.
  • Het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruik van het materiaal op deze website op enig andere wijze voor commerciële doeleinden.
  • Het wijzigen en her publiceren van (grote delen van) het materiaal op deze website.

Absoluut toegestaan is:

  • Het refereren naar onze website, mogelijk met citaten of kleine delen van het originele materiaal, zo lang duidelijk is aangegeven dat het van onze website afkomstig is.
  • Het doorsturen van (delen van) de website aan bekenden voor persoonlijke doeleinden.
3. Intellectueel eigendom van mijn workshops/programma’s
Op het moment dat jij je aanmeldt voor één van mijn workshops of programma’s stem je in met deze disclaimer en de voorwaarden. Mocht je hier niet mee instemmen dan verzoek ik je de workshop of het programma niet te boeken, maar contact met mij op te nemen, zodat ik je mogelijk verder van dienst kan zijn.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, valt alle inhoud van de workshops en ontwerpen onder het intellectuele eigendomsrecht TOET wonen . Dit omvat tekst, beeldmateriaal, video’s evenals, zonder uitzondering, evenals alle andere inhoud die tijdens de workshops of programma’s met jou worden gedeeld.

Indien je voor commerciële doeleinden materiaal en/of informatie van de workshop en of van mijn programma’s wilt gebruiken, delen of tonen dan verzoek ik je dringend contact met mij op te nemen.

Wat ik niet op prijs stel (en daarom niet is toegestaan)

  • Is het kopiëren, vermenigvuldigen, verzamelen of gebruiken van al het materiaal dat ik tijdens de workshop of tijdens een van mijn programma’s gebruik, deel of toon anders dan voor persoonlijk gebruik.
4. Geheimhouding
TOET wonen zal de door jou beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Van jouw zijde ben jij gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen je bekend wordt met betrekking tot de onderneming van TOET wonen en haar producten en diensten.

5. Annuleringsvoorwaarden

Verhindering deelname workshop

Het kan gebeuren dat je door dringende omstandigheden verhinderd bent om aan een workshop of programma deel te nemen. Het is dan mogelijk, indien er plaats beschikbaar is, om door te schuiven naar eenzelfde workshop op een andere datum. Ik stort het inschrijfgeld niet terug.

Prijzen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door TOET wonen opgegeven prijzen in euro´s, inclusief BTW. TOET wonen is bevoegd om wijzigingen in kostprijsfactoren betreffende de overeenkomst, zoals onder meer prijzen van arbeid, valutakoersen, belastingen, heffingen of andere overheidsmaatregelen aan jou door te berekenen.
 
Betalingen
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van de facturen te geschieden op een door TOET wonen aangewezen bank- of girorekening op het door TOET wonen aangegeven moment. Betaling dient te geschieden in Euro´s in Nederland zonder aftrek van enige korting, bankkosten, verrekening of schuldvergelijking, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.
 
7. Privacy 
TOET wonen houdt zich aan de wet- en regelgeving betreffende privacy. Door middel van het aangaan van een overeenkomst met TOET wonen geef je toestemming je gegevens op te slaan en te gebruiken conform de wet bescherming persoonsgegevens.
 
8. Beperkte aansprakelijkheid
Ik heb er alles aan gedaan om de informatie op deze website zo correct en compleet mogelijk te doen zijn. Maar ik neem geen enkele verantwoordelijkheid voor mogelijke fouten of onvolledigheid en daaruit vloeiende gevolgen.

Ik kan niet garanderen dat (delen van) de informatie op deze website te allen tijde publiekelijk ter beschikking zullen worden gesteld en hiervoor neem ik geen enkele verantwoordelijkheid.

Deze disclaimer staat natuurlijk niet boven de wet; om die reden zijn de wettelijke regels voor het gebruik en aanbod van informatie van toepassing op deze website.

9. Wijzigingen
Van tijd tot tijd zullen wij deze disclaimer updaten of wijzigen. Mijn advies is daarom om deze regelmatig te lezen.
 
10. Geldigheid
Met deze disclaimer, vervallen eerdere overeenkomsten tussen jou als bezoeker en mij (TOET wonen) met betrekking tot het gebruik van deze website. Deze disclaimer blijft geldig totdat jouw bezoek aan mijn website is geëindigd.
 
11. Contact
Je kunt voor wat betreft deze disclaimer per email contact met mij opnemen